ABR-arviointi

ABR-arviointi

ABR-arviointi on ainutlaatuinen testikokonaisuus, jonka avulla tutkitaan ABR-kuntoutuksessa mukana olevien lasten ja aikuisten kehon tilaa. Arvioinnin aikana tehdään satoja testejä, jotka Leonid Blyum on kehittänyt ja soveltanut käytäntöön. Nämä testit voidaan luokitella seuraavasti:

  • Painonkannatustesteillä arvioidaan tuki- ja liikuntaelimistön kykyä kannatella pystysuuntaista kuormitusta.
  • Eriytymistesteillä tutkitaan, miten eri kehonosien liike on eriytynyt toisista kehonosista.
  • Toisen henkilön alulle panemien liikkeiden hidastumista mittaavilla testeillä arvioidaan spastisuuden lieventymistä.
  • Primaarisilla ja sekundaarisilla kompressiotesteillä selvitetään kehon syvimpien faskiarakenteiden heikkouksia ja niissä aikaan saatuja parannuksia.
  • Faskian lokeroitumista arvioivilla testeillä selvitetään, miten faskiakudoksen laatu on parantunut.
  • Toiminnallisilla testeillä arvioidaan tuki- ja liikuntaelimistön karkeamotorista toimintakykyä.

ABR-kuntoutukseen osallistuvat lapset arvioidaan aina kurssien yhteydessä, Suomessa kahdesti vuodessa. Arviointi tapahtuu sekä hierontapöydällä että lattiatasossa. Arvioija testaa edellä lueteltujen testien avulla painonkannattelua, kehon liikkuvuutta ja kehon reaktioita eri asennoissa sekä tutkii tarkkaan kehon rakenteet. Myös lapsen liikkumista ja toimintakykyä arvioidaan lapsen taitojen mukaisesti. Arviointitilanne videoidaan, ja samalla lapsesta otetaan satoja valokuvia eri asennoissa. Valokuvia ja videoita verrataan aikaisempiin kuviin ja videoihin, jotta nähdään, miten lapsi on edistynyt. Arviointia täydennetään lapsen vanhempien haastattelulla. Vanhemmat pääsevät esimerkiksi kertomaan, miten aiemmat harjoitteet ovat sujuneet ja mihin asioihin he toivoisivat jatkossa apua. Arvioinnin, vertailun ja haastattelun perusteella laaditaan uudet, yksilölliset harjoitteet. Perheet saavat kaikki arviointitilanteessa otetut valokuvat ja videot itselleen, ja niitä voikin käyttää luotettavina lähteinä ABR-kuntoutuksella aikaan saatua pidemmän aikavälin edistymistä arvioitaessa.